Ruční výroba a prodej originálních šperků a bižuterie  
  <zpět na úvodní stránku  
 
 
<

Souhlas se zpracováním osobních údajů a poučení


   

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely GDPR

1.  Tímto uděluji souhlas provozovatelce portálu Ditě Fleischlingerové, podnikající jako fyzická osoba, místo podnikání Nad lomem 2636/11, PSČ 62800 Brno-Líšeň, IČO 47876905 (dále jen „prodávající“ nebo „správce“), se zpracováním osobních údajů, dle podmínek uvedených níže, aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), zpracovávala následující osobní údaje:

 • jméno a příjmení;
 • emailovou adresu;
 • telefonní číslo;
 • adresu bydliště.

2  Jméno, příjmení, emailová adresa, telefonní číslo a adresa bydliště budou zpracovány za účelem: Pro odbavení objednávek a další plnění ze smlouvy, pokud mezi vámi a prodávajícím dojde k uzavření kupní smlouvy. Prodávající zpracovává tyto údaje rovněž za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran.

3.  Souhlas udělujete na zpracování po dobu 3 let od nákupu, pokud tuto dobu neprodloužíte.

4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem osobních údajů, Osobní údaje nebudou předány mimo území EU.

5. Souhlas se zpracováním lze vzít kdykoliv zpět, a to zasláním dopisu, emailu.

6. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • vzít souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv zpět, toto zpětvzetí bude mít za následek vyřazení z evidence dle zákona. 
 • požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává,
 • vyžádat si u Správce přístup k vašim zpracovávaným osobním údajům a požadovat jejich kopii,
 • u automatizovaně zpracovaných osobních údajů na jejich přenositelnost,
 • nechat vaše zpracovávané osobní údaje aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování,
 • požadovat výmaz vašich osobních údajů, pokud se nejedná o osobní údaje, které je Správce povinen nebo oprávněn dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů,
 • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Znění, výše uvedeného souhlasu, bude vždy zasláno objednateli zboží v příloze emailu k potvrzení.

Poučení

Co znamená GDPR?

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (angl. General Data Protection Regulation neboli GDPR) je nová revoluční legislativa EU, která výrazně zvýší ochranu osobních údajů fyzických osob.

Jak budu Vaše údaje chránit?

Ochrana Vašich osobních údajů a soukromí je pro mne hlavní prioritou. Při zpracování osobních údajů postupuji tak, aby Vaše osobní údaje byly dobře zabezpečeny a nemohly být zneužity. Vždy se řídím platnou právní úpravou.

Jakým způsobem budu údaje zpracovávat?

Automatizovaně i manuálně.

Na jaké období souhlas udělujete?

Souhlas je zcela dobrovolný a můžete ho kdykoliv odvolat emailem: dita.fle@gmail.com nebo telefonicky na čísle 723364618. Souhlas zůstává v platnosti po dobu 3 let po uskutečnění prodeje nebo do doby, než ho odvoláte.

Jaká máte práva v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů?

Vaše údaje zpracovávám zcela transparentním způsobem a kdykoliv během zpracování můžete využít následujících práv: práva na přístup k Vašim osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě požádat o omezení zpracování nebo vznést námitku proti zpracování, práva na přenositelnost údajů a práva podat stížnost u dozorového úřadu.

 
<zpět na úvodní stránku  
 
       
„Člověk, který nikdy neplakal nežil opravdový život!“ Jan Werich